Smedja Hammaredes Integritetspolicy
Gäller från och med 2020-01-25
Reviderad: 2020-01-25

Information om behandling av personsuppgifter

Vilka vi är

Smedja Hammarede
Organisationsnr: 5210287958
Vår webbplatsadress är: https://hammarede.com.com

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig
Kontaktperson: K-G Lindberg
Telefonnummer: 070-3460935
E-postadress: k-g@hammarede.com

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

De kategorier av personuppgifter som vi behandlar när du skickar in ett kontaktformulär är kontaktuppgifter såsom namn, företagsnamn, e-postadress och telefonnummer. Om du har köpt en vara av Smedja hammarede behandlar vi kontakt- och faktureringsuppgifter såsom namn, företagsnamn, organisationsnummer, adressuppgifter, e-postadress och telefonnummer.

Kontaktformulär

Med kontaktformulär samlar vi ditt namn och din e-postadress för att kunna kontakta dig. De personuppgifter som vi behandlar är uppgifter som du eller en av de anställda på ditt företag har tillhandahållit oss när du eller ditt företag har skickat ett kontaktformulär eller köpt en vara eller tjänst av Smedja Hammarede.

Order i webbutik

För att du eller ditt företag ska kunna köpa vara varor behöver du tillhandahålla oss vissa personuppgifter. I annat fall kan vi i vissa fall inte vidta åtgärder som har begärts av dig eller ditt företag.

Varför behandlar vi dina personuppgifter och med vilken rättslig grund?

Smedje Hammarede behandlar dina personuppgifter för de ändamål och med stöd av den rättsliga grund som anges nedan. Vi på Smedja Hammarede kan komma att ändra avtalet, t.ex. i samband med att vi inför nya personuppgiftsbehandlingar vilket kräver att du behöver godkänna avtalet på nytt. Vid väsentliga eller betydande förändringar kommer vi på lämpligt sätt att meddela dig om sådana uppdateringar.

Ändamål och syfte – rättsligt grund

Personuppgiftsbehandlingen sker med stöd av Dataskyddsförordningen artikel 6 punkt b, dvs behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

Personuppgiftsbehandlingen sker således i syfte att:

 • fakturera dig eller ditt företag;
 • påminna om betalning;
 • uppfylla de rättsliga krav som ställs på oss;
 • tillhandahålla support;
 • rapportera till Skatteverket.

Vilka vi delar dina data med

För användare som registrerar sig på webbplatsen sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Hur länge vi behåller era uppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter under en längre tid än vad som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller vad som är tillåtet enligt lag. Alla uppgifter som avser räkenskapsmaterial (såsom fakturor) är vi enligt bokföringslagen (1999:1078) skyldiga att spara i sju år. För att vi ska kunna komma i kontakt med dig med anledning av räkenskapsmaterial, om behov skulle uppstå, sparar vi även namn och e-postadress under samma period som vi sparar räkenskapsmaterial. Vi kan dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid om rättsligt anspråk kan göras gällande eller om Smedja Hammarede har rättslig skyldighet att göra det.

Om du skickar in ett kontaktformulär men inte köper en produkt eller tjänst från Smedja Hammarede, då kommer vi att ta bort dina kontaktuppgifter från vårt system efter ett år.

Vilka rättigheter du har över dina data

Du har följande rättigheter enligt tillämplig dataskyddslagstiftning:

 • Du har rätt få information om huruvida Smedja Hammarede behandlar dina personuppgifter och i så fall få tillgång till sådana personuppgifter (s.k. registerutdrag) med ytterligare information om behandlingen.
 • Om du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att uppgifterna rättas.
 • Du kan begära att dina personuppgifter raderas eller att behandlingen begränsas.
 • När behandling utförs med stöd av intresseavvägning, har du rätt att invända mot sådan behandling. Om invändning görs mot behandling för direktmarknadsföring ska personuppgifterna inte längre behandlas för detta ändamål.
 • Om du har lämnat särskilt samtycke till viss behandling, har du alltid rätt att återkalla ditt samtycke.
 • På begäran har du även rätt, under vissa förutsättningar, att få ut och ta med dig vissa av dina personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig, s.k. dataportabilitet.
 • Om du anser att Smedja Hammarede behandlat dina personuppgifter felaktigt eller i strid mot tillämplig dataskyddslagstiftning, har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen, se www.datainspektionen.se.

Hur vi skyddar din information

Smedje Hammarede vidtar tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. oavsiktlig förstöring, förlust eller ändring, samt obehörig delning och tillgång. Vi använder oss exempelvis av säkra förbindelser genom brandväggar och krypterad transport av data.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.