Järnframställning, Materialanalys, Tråddragning Resultat; 2004, 2005, 2006, 2007

Försök, Järnframställning i blästerugn 2004
Försök 13 12 11 10
9
8 7 6 5 4 3 2 1
Datum 7 okt 7 okt 6 okt 29 sep 29 sep 10 juli 10 juli 10 juli 9 juli 11 maj 10maj 10maj 10maj
Ugnstyp Schaktugn Schaktugn Schaktugn gropugn gropugn gropugn gropugn gropugn Schaktugn Schaktugn gropugn gropugn gropugn
Malm (kg) F=10 F=10 F=10 A=6 + F=7 eng. malm13 A=15 A=5 + F=8 A=4 + F=8 D=4 + F=6 AD3 + B7 B=14 B=14 B9 + D5
Bränsle ret.kol gran ret.kol furu ret.kol furu furuved furuved kol+granved granved granved
milkol
retortkol granved granved granved
Tillsats (kg) Fe-slagg: 1 Fe-slagg: 1 Fe-slagg:1,5 aska 0,5 fe-slagg 1,5 fe-slagg 1,5 fe-slagg 1,3 fe-slagg 1,2

aska 0,6

fe-slagg 1,2

aska 0,6

Malm/kol förhållande 1 : 1,7 1 : 1,7 1 : 1,7 1:1.5 1:1.5 1:1,3 1:1,5 1:1.66 1:1,7 1:1,7 1:1,7 1:1,6 1:1,6
Blåsningstid (tim. min.) 4t. 5min. 4t. 13 mi 4t. 25 min 3t. 15min. 3t. 15min. 4t. 5 min. 3t. 25min. 3t. 13 min. 5t. 49min. 5t. 20 min. 3t. 15 min. 3t. 25 min. 3t. 50 min.
Luppvikt (kg) 3,3 3,4 3,2 1 småbitar 2 2,9 2,6 1,5 4 4,6 4 4,6
Prim. smidesvikt (kg) 1,95 1,65 1,55 0,4 0,9 1,2 0,9 0,4 (halva) 1,2 1,3 1,3 ej pri.smitt
Ihopsmitt ämne (mm) 40x45x160 35x40x180 35x40x170 15x30x140 15x25x400 17x27x450 15x25x420 15x27x140 20x27x260 25x35x180 18x45x240
Utbyte (lupp-ämne) 59% 48% 48% 40% 45% 41% 34% 30% 30% 28% 33%
Smidbarhet medel - medel - god medel svår - - god medel medel+ medel god medel+ svår+
Myrmalm:

A.(Galberget), en brun finkornig malm som bedöms vara järnfattig men med mycket bra slaggbildande egenskaper. Densitet 0,65 kg/dm3(rostad).

B.(Sörtjärn), en brun-röd finkornig malm, svår att ta upp på grund av det tunna malmlagret (mycket organiskt material följer med). Samma slaggbildande egenskaper som A men med något större järnhalt. Densitet 0,7 kg/dm3 (rostad).

C. (Klaxåsen), brun grovkornig (från kokmalet kaffe till sockerbits storlek) och ganska ”förorenad” med kvartsstenar, måste rensas innan den processas. Kornen är hårda med vassa kanter. Malmen är torr, ger mycket ”trög” och lite slagg. Den innehåller 61% järn. Densitet 1,2 kg/dm (rostad).

D.(Brattva), röd-brun, svart relativt grovkornig (lösa korn som är lätta att krossa). Liknar C så till vida att den är torr, ger ”trög” och lite slagg. Innehåller 49% järn. Densitet 0,95 kg/dm3 (rostad).

E. (Sörtjärn), gul-röd, mycket finkornig och en aning torr. Densitet 0,8 kg/ dm3 (rostad).

F. (Holmsjön), röd järnrik. Densitet 0.7/dm3 (rostad).

Ex: i tabellen står förljande under rubriken Malm (kg), A=4, C=6. Det betyder att vid försöket har, 4 kg av malmen från Galberget blandats med 6 kg av malmen från Klaxåsen. Totalt har 10 kg malm processats.

Malm/ kol, förhållande under reduktionsfas

När all ved omvandlats till kol beräknas dess vikt. Antal liter kol multipliceras med 0,12 , (1 liter barrkol väger 0,12 kg). Den totala kolvikten ställs i relation till vikten av den malm som tillförs vid försöket.

Blåsningstid
Med blåsningstid avses; tiden från att ved/kol börjar att läggas i ugnen till dess att den färdiga luppen lyfts upp och slås ihop på fällstenen.

Smidbarhet
Luppen smids ihop så kompakt som möjligt och sträcks därefter ut till ett ämne (stång).

Svår: ihopsmidningen innebär stora vedermödor. Luppen fallersönder i bitar, vilka sedan i bästa fall kan vällas ihop. Det färdiga ämnet har många sprickor och ytsläpp.

Medel: luppen går att smida ihop utan alltför stora besvär. Det färdiga ämnet har små kantsprickor samt någon enstaka större spricka eller ytsläpp.

God: lätt att smida ihop. Det färdiga ämnet har inga synliga sprickor eller ytsläpp