Järnframställning, Materialanalys, Tråddragning Resultat; 2004, 2005, 2006, 2007

Järnframställning på forntida vis
Då myrmalm bildas i fuktig mark måste den efter upptagningen torkas. Men eftersom malmen består av järn-hydroxid så håller den också kemiskt bundet vatten som endast kan avlägsnas genom upphettning. Detta kallas rostning, (se bild t.h.)
I Hammarede finns två typer av ugnar, vilka förvärmes i ca. 20 timmar innan malm ska processas i dem.
Schaktugnen (ovan) drivs med färdigt kol. Ugnen fylls med kol till brädden. 1 kg malm strös på den glödande kolbädden. Ca. 300 liter luft/ minut pumpas in i ugnen. När den tillsatta malmen och kolbädden i ugnen börjar sjunka av sig själv, tillsätts 1 kg kol och 1 kg malm. Efter varje sättning fylls ugnen återigen upp med kol och malm o.s.v., då all malm tillsatts börjar nerblåsningen. Pumpningen ökas succesivt till dess kolnivån är i jämnhöjd med forman.

Gropugnen (under) Efter att man tänt en brasa i ugnens botten, vedfylls den med ordentlig råge. När elden tagit sig rejält dämpas de kraftigaste lågorna med sågspån eller bark. Om elden hålls i schack är ugnen efter ca 30-60 minuter jämns med mynningen full med kol.
Nu tas hälften av malmmängden och läggs på kolbädden. Bälgarna sätts i arbete, ca 300 liter luft/minut. Efter det att all upplagd malm sjunkit ner i kolbädden, läggs 2/3 av återstående malm upp på samma sätt som den första malmtillsättningen. Kolnivån i ugnen har nu sjunkit ca 15 cm. Bälgarna ska nu ge ca.450 liter/ minut. När malmtillsättning nr 2 har sjunkit ner i kolbädden, läggs resten av den rostade malmen på. Nu har kolnivån sjunkit ca 25 cm under ugnsmynningen. När den tredje malmtillsättningen sjunkit ökas trycket på bälgarna ytterligare, pumpningen ökas därefter succesivt till dess kolnivån är i jämnhöjd med forman.
Ugnen har en diameter på ca.1 m upptill och är ca.0,75 m djup
När kolnivån sjunkit i jämnhöjd forman, spettas ”smältan” loss och lyfts upp med en tång och läggs på fällstenen. I ett första smidestempo bearbetas luppen med en träklubba. .
Förmål smidda av blästerjärn från Hammarede

Nedan: (t.h) ett ihopsmitt ämne, vikt 1,95 kg samt (t.v.) en komprimerad lupp, vikt 3,4 kg.

Kopia av vikingatida stekjärn smitt av blästerjärn.
vikt 1,7 kg,
totallängd med skaft72 cm,
diameter 22 cm

Kopior av forntida smidesverktyg.

Föremål smidda av smideselever i kursen Forntida smide 2006

Blästerjärn de tillverkats av är till stora delar stålartat.