Järnframställning, Materialanalys, Tråddragning Resultat; 2004, 2005, 2006, 2007

Analys av malm och järn

-utförd av Peter Matsson och Tomas Persson Högskolan Dalarna,juli 2005-

Några studenter tillsammans med doktoranden Joakim Storck har under K-G Lindblads ledning framställt järn i en Blästa. Denna materialanalys är gjord på det erhållna materialet.

Analyser har gjorts med:
- Röntgenspektrometer
-Optisk emissionsspektroskopi
- Förbränningsanalys
- Svepelektronmikroskop / Energidispersivt röntgenanalyssystem
- Ljusoptiskt mikroskop

Element malm A (Galberget) rostad malm A orostad Teknik
Fe 50,2 % 53,2 % XRF
C 1,0 % 1,12 % LECO
S 0,0003 % 0,99 % LECO

Element malm F (Holmsjön) rostad malm F orostad Teknik
Fe 63,1 % 64,1 % XRF
C 0,40 % 2,0 % LECO
S 0,005 % 0,025 % LECO

Analys på järnstång framställd av malm F i schaktugn , försök 5 18 juni

Element Järnstång Tekinik
Fe 99 % XRF
C 0,5 % LECO, OES
S 0,001 % LECO, OES
P 0,05 % XRF
Si 0,07 % OES
Myrmalm:

A.(Galberget), en brun finkornig malm som bedöms vara järnfattig men med mycket bra slaggbildande egenskaper. Densitet 0,65 kg/dm3(rostad)

B.(Sörtjärn), en brun-röd finkornig malm, svår att ta upp på grund av det tunna malmlagret (mycket organiskt material följer med).Samma slaggbildande egenskaper som A men med något större järnhalt Densitet 0,7 kg/dm3 (rostad)

C. (Klaxåsen), brun grovkornig (från kokmalet kaffe till sockerbits storlek ) och ganska ”förorenad” med kvartsstenar, måste rensas innan den processas. Kornen är hårda med vassa kanter. Malmen är torr, ger mycket ”trög” och lite slagg. Den innehåller 61% järn. Densitet 1,2 kg/dm (rostad).

D.(Brattva),röd-brun, svart relativt grovkornig (lösa korn som är lätta att krossa). Liknar C så till vida att den är torr , ger ”trög” och lite slagg. Innehåller 49% järn. Densitet 0,95 kg/dm3 (rostad).

E. (Sörtjärn), gul-röd. Mycket finkornig och en aning torr. Densitet 0,8 kg/ dm3

F. (Holmsjön), röd järnrik. Densitet 0.7/dm3

Ex: i tabellen står förljande under rubriken Malm (kg), A=4,C=6. Det betyder att vid försöket har, 4 kg av malmen från Galberget blandats med 6 kg av malmen från Klaxåsen. Totalt har 10 kg malm processats.

Malm/ kol, förhållande under reduktionsfas

När all ved omvandlats till kol beräknas beräknas dess vikt Antal liter kol beräknas och multiplicerats med 0,12 , (1 liter barrkol väger 0,12 kg) Den totala kolvikten ställs i relation till vikten av den malm som tillförs vid försöket.

Blåsningstid
Med blåsningstid avses;,tiden från att ved/kol börjar att läggas i ugnen till dess att den färdiga luppen lyfts upp och slås ihop på fällstenen.

Smidbarhet
Luppen smids ihop så kompakt som möjligt och sträckts därefter ut till ett ämne (stång)

Svår: ihopsmidningen innebär stora vedermödor. Luppen fallersönder i bitar, vilka sedan i bästa kan vällas ihop. Det färdiga ämnet har många sprickor och

ytsläpp

Medel: luppen går att smida ihop utan alltför stora besvär. Det färdiga ämnet har små kantsprickor samt någon enstaka större spricka eller ytsläpp.

God: lätt att smida ihop. Det färdiga ämnet har inga synliga sprickor eller ytsläpp